Betrokken organisaties

Wie zijn betrokken bij de organisatie?

Om de cursus succesvol te laten verlopen is nauwe samenwerking, betrokkenheid én draagvlak van partijen een voorwaarde. Minimaal zijn de gemeente, de bibliotheek en een organisatie voor maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen betrokken, zoals VluchtelingenWerk Nederland.

De meest voor de hand liggende rol en taakverdeling is als volgt:

  • Coördinator Bibliotheek. Hij/zij is als licentiehouder van het Digisterkerprogramma verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van het aanbod, de organisatie van de faciliteiten, de scholing en inzet van cursusleiders of docenten en is eerste aanspreekpunt voor de bibliotheek.
  • Teamleider VluchtelingenWerk Nederland of een vergelijkbare organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor de werving van deelnemers uit het eigen cliëntenbestand. Vrijwilligers vanuit deze organisatie kunnen een rol nemen in de uitvoering. Interne betrokkenheid is gewenst van vrijwilligers, maatschappelijke begeleiders, teamleider Inburgering en eventueel docenten/klassenassistenten Inburgering.
  • Verantwoordelijk gemeente ambtenaar of ambtenaren. De gemeente wordt per 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe inburgerwet. De gemeente stelt in overleg met de statushouder een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op voor elke individu en is verantwoordelijk voor het inkopen van leerroutes en het organiseren van participatie activiteiten die zo snel mogelijk toeleiden naar taalniveau B1, (vrijwillligers)werk of participatie binnen de Nederlandse samenleving.

Andere partijen kunnen ook betrokken worden in de samenwerking. Je kunt hierbij denken aan een lokale welzijnspartner of burgerinitiatief voor nieuwkomers, een taalaanbieder of een Taalhuiscoördinator.

Zij kunnen een rol spelen o.a. in:

  • Het werven en toeleiden van (voormalig) vluchtelingen of niet-inburgerplichtigen
  • Werving en begeleiding van vrijwillige (assistent) cursusleiders
  • Werven en begeleiden van tolken of contactpersonen vanuit de doelgroep