Samenwerkingsafspraken

Welke samenwerkingsafspraken kan men met elkaar maken?

Om de doelgroep goed te bereiken en om te komen tot een geslaagde dienstverlening is het een voorwaarde dat betrokken partijen elkaar vinden in het gezamenlijk belang en met elkaar willen samenwerken. VluchtelingenWerk Nederland, Bibliotheek en Digisterker hebben in de verkenningsfase en in pilots verschillende vormen van samenwerking met elkaar verkend. Gebleken is dat de keuze van het samenwerkingsmodel afhankelijk is van lokale afspraken, gemeentelijke opdrachten en/of beschikbare capaciteit.

Grofweg zijn er drie mogelijkheden te onderscheiden:

  • De Bibliotheek is de hoofdverantwoordelijke. Zij is aanbieder, financier en organisator. VluchtelingenWerk Nederland is samenwerkingspartij en heeft voornamelijk een rol in de werving en toeleiding.
  • De Bibliotheek en VluchtelingenWerk Nederland zijn beide in gelijke mate verantwoordelijk voor het aanbod. Zij delen de kosten en taken en hebben beide een bij hun kerntaken passend aandeel in de organisatie en uitvoering.
  • VluchtelingenWerk Nederland is de hoofdverantwoordelijke. Zij is aanvrager, financier en organisator. De Bibliotheek is samenwerkingspartij en verantwoordelijk voor de uitvoering van de cursus.

In de meeste gevallen volstaat een intentieverklaring om de samenwerking te markeren. Indien de samenwerking intensiever wordt en er bijvoorbeeld sprake is van een gezamenlijke opdracht, kan een formelere samenwerkingsovereenkomst duidelijkheid bieden over rollen, taken en (financiële) verantwoordelijkheden.

Ter ondersteuning is een Opzet voor een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin men de volgende zaken vaststelt:

  • De inzet van medewerkers en vrijwilligers
  • De financiering van het aanbod en de verdeling van de kosten
  • De taakverdeling qua werving, screening en uitnodiging van de deelnemers
  • Het gebruik van de licentie* en toegang tot het materiaal

*Het gebruik van de licentie is vooralsnog voorbehouden aan de Bibliotheek. De Bibliotheek kan wel afspraken maken over de uitvoering van het programma en onder bepaalde voorwaarden de materialen beschikbaar stellen aan partners om zo het bereik van het programma te verhogen.