Evaluatie cursusaanbod

Hoe kan men het aanbod evalueren?

Het is wenselijk om de cursus ‘Werken met de e-overheid’ na afloop gezamenlijk goed af te sluiten voor de cursisten. Men kan bijvoorbeeld een certificaat van deelname uitreiken. Voor het maken van certificaten kan men gebruik maken van de printservice van Digisterker.

Het aanbieden van een vervolgaanbod waardoor de cursisten de geleerde vaardigheden blijven gebruiken en weer nieuwe vaardigheden bijleren is belangrijk.

In 2019 heeft de Koninklijke Bibliotheek de ‘Impactmonitor Basisvaardigheden voor Bibliotheken’ ontwikkeld waarin een vragenlijst over de e-overheid opgenomen is. Om de ervaringen van de cursisten inzichtelijk te maken kan de bibliotheek gebruik maken van deze monitor. Hiermee worden de leeropbrengsten van de deelnemer in beeld gebracht. Hiervoor is het nodig dat de deelnemers tweemaal vragen beantwoorden:

  • Eenmaal bij aanvang van deelname: de zogenaamde 0-meting
  • Eenmaal na afloop: de zogenaamde 1-meting

De vragen kunnen zowel schriftelijk als digitaal aangeboden worden.  Deelname aan de monitor e-overheid is gratis voor bibliotheken.

Meer informatie over het gebruik van de monitor en de inhoud van de vragenlijst is te lezen via https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/impactmonitor.

Naast de leeropbrengst van deelnemers is het voor de betrokken partijen en cursusleiders ook belangrijk om met elkaar het verloop en de aanpak te evalueren en deze zo nodig bij te stellen voor een vervolg. Relevante onderwerpen om met elkaar te bespreken zijn:

  • De inhoud, het materiaal en didactische aanpak. Door met elkaar ervaring op te doen en te evalueren kan de cursusinhoud en de benadering van de cursisten steeds verbeterd worden.
  • De leeropbrengsten van de deelnemers. De input hiervoor kan gehaald worden uit de rapportages van de Impactmonitor van de KB. Men kan ze ook verzamelen door persoonlijk navraag te doen bij de deelnemers.
  • De werving, toeleiding en de organisatie en samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld via periodieke gesprekken met elkaar.