Financiering extra kosten

De extra kosten om een cursus te organiseren en hoe regel je de financiering?

Het organiseren van een cursus ‘Werken met de e-overheid’ kost geld. De grootste kostenpost zijn de personele kosten voor coördinatie en begeleiding. Dit geldt zowel bij VluchtelingenWerk als bij de Bibliotheek.

Andere kosten zijn bijvoorbeeld de huur van de locatie, de tolk, de werkboeken en eventuele vrijwilligersvergoedingen. Ook moet men er rekening mee houden dat de cursus voor deze doelgroep meer dagdelen in beslag kan nemen dan een reguliere cursus. Dit kan ook de kosten verhogen.

De lokale opdracht inclusief de budgetten van de Bibliotheek en VluchtelingenWerk én de frequentie van het aanbod bepalen of de samenwerkende partijen deze kosten kunnen dragen vanuit de reguliere subsidiebronnen. Als dit niet het geval is, kan men besluiten om een projectplan op te stellen en een beroep te doen op aanvullende financiering. Hiervoor komen verschillende budgetten in aanmerking. Denk aan de inburgeringsbudgetten van de ‘groep die onderweg is naar inburgering’ en de budgetten die samenhangen met de landelijke pilots in het kader van de Veranderopgave Inburgering (VOI). Andere mogelijkheden zijn het bestaande participatiebudget van de gemeente en eventueel de WEB voor mensen die al ingeburgerd zijn. De betrokken gemeenteambtenaar kan hierin adviseren. Men doet er dan goed aan om in een vroegtijdig stadium de verantwoordelijke ambtenaar bij het plan te betrekken.

Wie de aanvragende partij wordt, is afhankelijk van de samenwerkingsafspraken. De bibliotheek kan de aanvrager zijn, maar ook VluchtelingenWerk of een andere maatschappelijke organisatie, die vervolgens de cursus bij de bibliotheek inkoopt. Een gezamenlijke aanvraag opstellen is ook een optie.

Voor het opstellen van een begroting voor de cursus voor vluchtelingen kunt u gebruik maken van twee ondersteuningsdocumenten:

  • Het eerste document is de ‘Rekenhulp jaarbegroting’. Dit document is te vinden in het Nextcloud systeem van Stichting Digisterker (bibliotheekcoördinatoren hebben via een persoonlijke inlog toegang tot dit systeem). Deze rekenhulp helpt bij het inzichtelijk maken van de interne kosten.
  • Het tweede document is het Excelbestand Voorbeeld begroting Digisterker voor vluchtelingen. Dit document kan als uitgangspunt gebruikt worden bij een aanvraag voor (extra) subsidiemiddelen.