Materiaal ter ondersteuning

Overzicht beschikbaar materiaal ter ondersteuning

VOORBEREIDING VAN DE CURSUS

Flyer ‘Digisterker voor vluchtelingen’
Om u te oriënteren op een cursusaanbod voor vluchtelingen en wat hierbij komt kijken, is de flyer ‘Digisterker voor vluchtelingen’ opgesteld. Klik hier voor de flyer.

Rekenhulp en begroting (voorbeeld)
Voor het opstellen van een begroting voor de cursus voor vluchtelingen kunt u gebruik maken van twee ondersteuningsdocumenten:

  • Het eerste document is de ‘Rekenhulp jaarbegroting’. Dit document is te vinden in het Nextcloud systeem van Stichting Digisterker (bibliotheekcoördinatoren hebben via een persoonlijke inlog toegang tot dit systeem). Deze rekenhulp helpt bij het inzichtelijk maken van de interne kosten.
  • Het tweede document is het Excelbestand ‘Voorbeeld begroting Digisterker voor vluchtelingen’. Dit document kan als uitgangspunt gebruikt worden bij een aanvraag voor (extra) subsidiemiddelen. Klik hier voor het Excelbestand.

Concept samenwerkingsovereenkomst
Gaan partijen intensief met elkaar samenwerken, dan kan een samenwerkingsovereenkomst duidelijkheid bieden over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Hiervoor is een conceptovereenkomst ontwikkeld, getiteld ‘Opzet voor een samenwerkingsovereenkomst’. Klik hier voor de overeenkomst.

Stappenplan opzet van een cursus
Op basis van de ervaringen uit de pilots is een globaal stappenplan opgesteld als hulp voor de organisatie van een cursusaanbod, getiteld ‘Stappenplan opzet van een cursus’. Klik hier voor het plan.

Functieprofiel begeleider/docent
De cursus wordt verzorgd door geschoolde begeleiders/docenten (dit zijn vrijwilligers). Voor deze doelgroep zijn specifieke competenties van belang. Hiervoor is  een ‘Functieprofiel docent’ opgesteld. Dit profiel kunt u gebruiken voor de werving van docenten voor het Digisterkerprogramma. Klik hier voor het profiel.

Functieprofiel tolk
De inzet van een tolk is aan te bevelen om eventuele taalbarrières te verhelpen. Men kan gebruik maken van een professionele tolk, maar ook proberen om hiervoor een vrijwilliger te werven. Hiervoor is een ‘Functieprofiel tolk’ opgesteld. Dit profiel kunt u gebruiken voor de werving van vrijwilligers die willen en kunnen tolken. Klik hier voor het profiel.

TIJDENS DE CURSUS

Informatiefolder over de cursus in het Engels, Tigrinya en Arabisch
De informatiefolder is beschikbaar in verschillende talen en geeft algemene informatie over de cursus. De folder kan aangepast worden met de logo’s van de samenwerkende partijen en een lokaal contactadres. De folder is op A5-formaat en dubbelzijdig en is beschikbaar via de bibliotheeksite Portal landelijke huisstijl (zie de map Digisterker): landelijkehuisstijl.nl.

Uitnodigingsbrief (concept)
Met een uitnodigingsbrief kunnen cursisten geïnformeerd worden over het precieze tijdstip en de locatie van de cursus. Hiervoor is een voorbeeldbrief opgesteld, getiteld ‘Uitnodiging’. Klik hier voor de brief.

Vragenlijst voor intake en screening
Niet alle vluchtelingen kunnen op hetzelfde moment instromen in de cursus. Dit hangt af van de vaardigheden van de betreffende persoon. Hiervoor is een lijst met vragen gemaakt, getiteld ‘Vragenlijst voor intake en screening’. Met deze vragenlijst kun u samen met de cliënt een inschatting maken of de cursus ‘Werken met de e-overheid’ haalbaar is of dat doorverwezen moet worden naar een ander aanbod dat geschikter is. Klik hier voor de vragenlijst.

Brochure met Tips veilig omgaan met DigiD in verschillende talen
In samenwerking met VluchtelingenWerk is er een brochure met tips voor veilig omgaan met DigiD in het Arabisch, Engels en Tigrinya ontwikkeld, getiteld ‘Tips voor veilig omgaan met DigiD’. De brochure is ook beschikbaar via het intranet van VluchtelingenWerk Nederland als ondersteuning van de maatschappelijke begeleiders.

Brochure in het ArabischBrochure in het EngelsBrochure in het Tigrinya
A4-formaat (voor printer)A4-formaat (voor printer)A4-formaat (voor printer)
A3-formaat (voor printer)A3-formaat (voor printer)A3-formaat (voor printer)
A3-formaat (voor drukker)A3-formaat (voor drukker)A3-formaat (voor drukker)

De brochure op A3-formaat dient dubbelzijdig geprint/gedrukt te worden en gevouwen.

Woordenlijsten moeilijke woorden in eigen taal
Mocht er geen tolk aanwezig zijn, dan kan het lastig zijn voor docenten om een goede uitleg te geven van een moeilijk woord of een specifiek begrip. Daarom zijn enkele van deze woorden en begrippen uit de cursus vertaald in het Arabisch, Engels en Tigrinya.

Woordenlijst moeilijke woorden Arabisch
Woordenlijst moeilijke woorden Engels
Woordenlijst moeilijke woorden Tigrinya

Samenstellen werkboek en lessenplan voor docenten Digisterker
Voor de cursus kan een werkboek op maat samengesteld worden. Docenten kunnen, samen met de teamleider of coördinerend vrijwilliger van VluchtelingenWerk, bepalen welke hoofdstukken en onderwerpen zinvol en actueel zijn voor de doelgroep en welke weggelaten kunnen worden. Ter ondersteuning hebben we een advies voor samenstellen van lesmateriaal opgesteld, getiteld ‘Advies samenstelling lesmateriaal en lessenplan’. Klik hier voor het advies.

NA DE CURSUS

Certificaten
Het maken van certificaten kan via het Nextcloud -systeem van Stichting Digisterker.

Evaluatie
Het monitoren van de leeropbrengsten kan via de Impactmonitor e-overheid van de Koninklijke Bibliotheek. Zie ook https://www.bibliotheekinzicht.nl/instrumenten/impactmonitor.